Dnes je: 24.06.2018

Názov seminára

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2018. Účtovanie školského stravovania, darov.... pre RO po novom. Nevyčerpané prostriedky z roku 2017 použité v roku 2018.

Začiatok prezentácie

13.03.18 08:00 (Utorok)

Začiatok seminára

13.03.18 09:00 (Utorok)

Koniec seminára

13.03.18 13:30 (Utorok)

Cieľová skupina

pre Školy, Inštitúcie

Obsah

Program:
1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2018 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

2. Účtovanie a rozpočtovanie školského stravovania, darov, podnikateľskej činnosti (zisku z PČ), projektu Erazmus+ a iné ..... na základe novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy účinnej od 1.1.2018

3. Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti
- účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2017 použitých v roku 2018
- účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou

4. Poznámky k 31.12.2017 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti

5. Účtovanie
- dobropisov
- preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- konečných zostatkov na príjmových účtoch a výdavkových účtoch rozpočtových organizácií
- výsledku hospodárenia
- finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania
- depozitu
- finančných vzťahov medzi obcou a rozpočtovou organizáciou
- finančných vzťahov medzi obcou a príspevkovou organizáciou

6. Diskusia

Poplatok za seminár
pre člena ZO - RVC Nitra

0 €/osoba

Poplatok za seminár
pre nečlena

32 €/osoba

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Doplňujúce informácie

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál a režijné náklady.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Popis prednášajúceho

Prihlásených

327

Voľné miesta

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Malý seminár

Nie

Veľký seminár

Áno

Akreditovaný kurz

Nie

Viac dňový seminár

Nie

Začiatok nahlasovania

07.02.18 08:45 (Streda)

Koniec nahlasovania

12.03.18 10:00 (Pondelok)

Súbory

Prihlásenie na seminár:


Prihlásiť sa na seminár ako ČLEN
(Budete presmerovaný na prihlasovací formulár do systému, kde je potrebné sa prihlásiť)

Prihlásiť sa na seminár ako NEČLEN
(po kliknutí na logo sa Vám otvorí prihlasovací formulár pre nečlena)
Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska