Dnes je: 16.08.2018

Názov seminára

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC.

Začiatok prezentácie

24.10.17 08:00 (Utorok)

Začiatok seminára

24.10.17 09:00 (Utorok)

Koniec seminára

24.10.17 13:30 (Utorok)

Cieľová skupina

pre OcÚ, MsÚ

Obsah

Program:

1. Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z.n.p.
- subjekty verejnej správy
- verejné prostriedky
- rozpočet, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia
- kódy zdrojov
- výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu
- nevyčerpané prostriedky podľa paragrafu 8
- použitie dotácií
- poskytovanie preddavkov (účtovanie)
- osobitosti rozpočtových organizácií - účinnosť do 31.12.2017 a účinnosť od 1.1.2018
- osobitosti príspevkových organizácií
- reprezentačné výdavky (vnútorný predpis, účtovanie)

2. Zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- rozpočet obce
- základné pravidlá zostavovania rozpočtu
- príjmy a výdavky rozpočtu
- vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu
- viacročný rozpočet
- príručka na zostavenie návrhu rozpočtu
- rozpočtové provizórium v nadväznosti na finančný výkaz FIN 1-12
- časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov
- zmeny rozpočtu, rozpočtové opatrenia
- peňažné fondy obcí, rezervný fond (účtovanie)
- záverečný účet obce (obsah a účtovanie)
- pravidlá používania návratných zdrojov financovania
- osobitosti hospodárenia obcí
- poskytovanie dotácií z rozpočtu obce (účtovanie)

Poplatok za seminár
pre člena ZO - RVC Nitra

0 €/osoba

Poplatok za seminár
pre nečlena

32 €/osoba

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Doplňujúce informácie

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál a režijné náklady.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Popis prednášajúceho

Prihlásených

360

Voľné miesta

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Malý seminár

Nie

Veľký seminár

Áno

Akreditovaný kurz

Nie

Viac dňový seminár

Nie

Začiatok nahlasovania

19.09.17 13:30 (Utorok)

Koniec nahlasovania

23.10.17 10:00 (Pondelok)

Súbory

Prihlásenie na seminár:


Prihlásiť sa na seminár ako ČLEN
(Budete presmerovaný na prihlasovací formulár do systému, kde je potrebné sa prihlásiť)

Prihlásiť sa na seminár ako NEČLEN
(po kliknutí na logo sa Vám otvorí prihlasovací formulár pre nečlena)
Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska