Dnes je: 16.08.2018

Názov seminára

1. Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj. 2. Zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov

Začiatok prezentácie

25.10.17 09:00 (Streda)

Začiatok seminára

25.10.17 10:00 (Streda)

Koniec seminára

26.10.17 13:00 (Štvrtok)

Cieľová skupina

pre OcÚ, MsÚ

Obsah

Postup prihlásenia sa v dvoch krokoch:

1. prihlásiť sa cez web stránku
2. po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. V pozvánke sa nachádza ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA, v ktorej je potrebné vyplniť požadované údaje. Prihlášku prosíme doručiť do RVC Nitra najneskôr 29.9.2017.

PROGRAM: 1. deň (25.10.2017) – Ing. Iveta Ištoková:
A. Miestne dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
1. druhy miestnych daní
2. určenie daňovníka
3. predmet dane
4. základ dane
5. určovanie sadzieb dane
6. výpočet dane

B. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
1. predmet poplatku
2. určenie poplatníka
3. sadzby poplatku
4. vyrubenie poplatku
5. úľavy na poplatku
6. VZN k poplatku

C. Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 375/2016 Z. z
- zavedenie poplatku za rozvoj VZN
- predmet poplatku za rozvoj
- vyrubovanie poplatku za rozvoj
- ďalšie úpravy a postupy obce po novele poplatku za rozvoj

D. diskusia a riešenie konkrétnych prípadov

PROGRAM – 2. deň (26.10.2017) – JUDr. Ingrid Ney, PhD.:
1. Novela Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku, Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a Obchodného zákonníka:
- nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov

2. Daňový nedoplatok
- zánik daňového nedoplatku
- preklúzia daňového nedoplatku
- premlčanie daňového nedoplatku

3. Zabezpečenie daňových nedoplatkov:
- predmet záložného práva
- vznik záložného práva – novela § 57 Daňového poriadku
- zrušenie záložného práva

4. Daňové exekučné konanie :
- základná právna úprava
- základné ustanovenia
- základné zásady
- právne následky existencie vlastníckych práv tretích osôb k predmetu daňovej exekúcie
- rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:
• rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
• daňová exekučná výzva
• daňový exekučný príkaz
- odloženie daňovej exekúcie
- zastavenie daňového exekučného konania
- spôsoby vykonávania daňovej exekúcie
• stručná charakteristika
• najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie

Poplatok za seminár
pre člena ZO - RVC Nitra

80 - 150 €/osoba

Poplatok za seminár
pre nečlena

100 - 170 €/osoba

Miesto konania

hotel Sitno, Vyhne

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na 2-dňový seminár je záväzné!

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Poplatok zahŕňa:
honorár lektoriek, pracovný materiál, ubytovanie, doprava (ak je objednaná), raňajky, obedy, večera, občerstvenie počas prestávok, župan, neobmedzený vstup do wellness a bazénov.

Doplňujúce informácie:
Ubytovanie: 2 osoby / izba
Obed a večera (25.10.) sú formou bufetu - možnosť výberu z viacerých jedál
Obed (26.10.) bude jednotné menu – v prihláške prosíme vyznačiť
Samostatná izba je možná len v prípade, že bude dostatok voľných izieb. Cena za samostatnú izbu je: + 29 eur / osoba

V cene seminára nie je zahrnutá konzumácia z minibaru na izbe, ktorú si každý účastník hradí sám!
--------------
Záväznú prihlášku posielajte obratom, najneskôr do 29. septembra 2017 poštou (nie doporučene!) na adresu:
ZO - RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 NITRA

Prihlášku môžete poslať aj oskenovanú emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk
(Prosíme, neposielajte nám prihlášku duplicitne)
--------------

Poplatky za seminár pre ČLENA ZO - RVC Nitra:
Varianta č. 1 (ubytovanie, strava, bez dopravy) - 135 eur
Varianta č. 2 (ubytovanie, strava, doprava) - 150 eur
Varianta č. 3 (bez nocľahu a večere, vlastná doprava) - 80 eur

-----------------
Poplatky za seminár pre NEČLENA:
Varianta č. 1 (ubytovanie, strava, bez dopravy) - 155 eur
Varianta č. 2 (ubytovanie, strava, doprava) - 170 eur
Varianta č. 3 (bez nocľahu a večere, vlastná doprava) - 100 eur
-----------------

Poplatok prosíme uhrádzať v termíne od 4. 9. do 29. 9. 2017 prevodom na účet ZO - RVC Nitra. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Minimálny počet na uskutočnenie 2-dňového seminára je 70 osôb.

Prednášajúci

Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Ingrid Ney, PhD.

Popis prednášajúceho

Prihlásených

69

Voľné miesta

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Malý seminár

Áno

Veľký seminár

Nie

Akreditovaný kurz

Nie

Viac dňový seminár

Áno

Začiatok nahlasovania

04.09.17 12:30 (Pondelok)

Koniec nahlasovania

29.09.17 18:00 (Piatok)

Súbory

Prihlásenie na seminár:


Prihlásiť sa na seminár ako ČLEN
(Budete presmerovaný na prihlasovací formulár do systému, kde je potrebné sa prihlásiť)

Prihlásiť sa na seminár ako NEČLEN
(po kliknutí na logo sa Vám otvorí prihlasovací formulár pre nečlena)
Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska